เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5666
วันที่: 5 มิถุนายน 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 12 ตรี แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522
ข้อหารือ: บริษัทฯ มีความประสงค์จะบริจาคที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 จึงขอทราบว่ากรณีการบริจาคที่ดินดังกล่าวบริษัท
ฯ จะได้รับยกเว้นภาษีอากรทุกประเภท ตามมาตรา 12 ตรี แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. หากบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีบริษัทฯ
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 12 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนฯ หรือได้บริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใช้ในกิจการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลังจากได้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ขึ้นแล้ว จะได้รับยกเว้นภาษีอากร
ทุกประเภทและค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้น ตามมาตรา 12 ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ
2. หากบริษัทฯ มิได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกรณีบริษัทฯ บริจาค
ที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใช้ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หลังจากได้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นแล้ว จะได้รับยกเว้นภาษีอากรทุกประเภทและ
ค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้น ตามมาตรา 12 ตรี แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนฯ
เลขตู้: 64/30568


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020