เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5600
วันที่: 1 มิถุนายน 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกวัสดุก่อสร้าง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(1
ข้อหารือ: กรมการทหารช่างขอให้กรมสรรพากรพิจารณายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกรมการทหารช่างซื้อ
วัสดุก่อสร้างจากผู้ขายวัสดุก่อสร้างในประเทศไทย แต่ได้มีการนำวัสดุก่อสร้างดังกล่าวไปใช้ใน
ต่างประเทศ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กองทัพบกดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทาง
หมายเลข 48 จากอำเภอเสด็จเมียบเจย กิ่งอำเภอสะแรอัมเบิล จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่ง
เป็นถนนผิวจราจรลูกรังระยะทาง 160 กิโลเมตร โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณายกเว้นภาษีสำหรับ
น้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุก่อสร้างที่ต้องนำออกไปนอกประเทศด้วย
2. กรมการทหารช่างได้รับมอบหมายจากกองทัพบกให้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทาง
ดังกล่าว โดยจัดตั้งกองบังคับการควบคุมและประสานงานหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจตั้งอยู่ที่ศูนย์รวม
ราชการด่านชายแดน บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในการดำเนินงานดังกล่าว กรม
การทหารช่างจะต้องซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ขายในประเทศไทยเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทาง
ในประเทศกัมพูชา
แนววินิจฉัย: กรณีกรมการทหารช่างซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ขายในประเทศ ผู้ขายวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมการทหารช่างได้ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างและซ่อมแซม
เส้นทางในประเทศกัมพูชา ผู้ขายวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนจึงเป็นผู้ส่งออก ตาม
มาตรา 77/1(13) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากผู้ขายวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ได้ดำเนินพิธีการศุลกากรในนามของผู้ขายวัสดุก่อสร้างเองส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งไป
ประเทศกัมพูชา เข้าลักษณะเป็นการส่งออกตามมาตรา 77/1(14) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ขายวัสดุ
ก่อสร้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา
80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา 78(4)
แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30561


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020