เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./5599
วันที่: 1 มิถุนายน 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายเครื่องจักรเก่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 79, มาตรา 79/3(1)
ข้อหารือ: ห้างฯ ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องจักรเก่าใช้แล้วโดยนำเข้าจากต่างประเทศ และ
กรมศุลกากรได้ประเมินราคาเครื่องจักรเก่าจากการนำเข้า เพื่อเรียกเก็บอากรขาเข้าซึ่งจะมีราคาสูง
กว่าราคาที่ห้างฯ ซื้อจริง และห้างฯ จะจำหน่ายเครื่องจักรเก่าในราคาตลาดซึ่งต่ำกว่าราคาที่
กรมศุลกากรประเมิน ซึ่ง สพท. ได้หารือ สภ. ว่าราคาเครื่องจักรเก่าที่กรมศุลกากรประเมินเพิ่มนั้นจะ
ถือเป็นราคาตลาดที่ควรขายได้หรือไม่
สภ. เห็นว่าตามมาตรา 88/2(3) ประกอบกับมาตรา 79/3 แห่งประมวลรัษฎากร ได้ให้
อำนาจเจ้าพนักงานประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่มีการขายสินค้าต่ำกว่าราคาตลาด
โดยไม่มีเหตุอันสมควร เมื่อห้างฯ ได้ขายเครื่องจักรเก่าในราคาตลาดที่ซื้อขายกันตามความเป็นจริง แม้
จะมีราคาต่ำกว่าราคาที่กรมศุลกากรประเมินเพื่อเรียกเก็บอากร เจ้าพนักงานประเมินก็ไม่มี
อำนาจประเมินภาษีตามมาตราดังกล่าวได้ เนื่องจากราคาที่กรมศุลกากรประเมินนั้นก็เพื่อเรียกเก็บค่า
อากรเท่านั้น จึงไม่ถือเป็นราคาตลาดที่ควรขายได้ จึงหารือว่าความเห็นของ สภ. ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีห้างฯ ขายสินค้าที่นำเข้าให้แก่ผู้ซื้อในราชอาณาจักร การคำนวณมูลค่าของฐานภาษีสำหรับ
การขายสินค้า ได้แก่มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
หากการขายสินค้าดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจ
ประเมินมูลค่าของฐานภาษีตามราคาตลาดได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (4) และมาตรา 79/3(1)
แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30560


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020