เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5594
วันที่: 1 มิถุนายน 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(4)(ก)
ข้อหารือ: กรณีผู้ประมูลพันธบัตรรัฐบาลซึ่งออกโดยกระทรวงการคลังและธนาคารฯ เป็นผู้จัด
จำหน่ายจ่ายเงินน้อยกว่าราคาตราในพันธบัตรถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย นั้น ธนาคารฯ หารือเกี่ยวกับการประมูลพันธบัตร ดังนี้
1 พันบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะทยอยประมูล 4 ครั้ง ในการประมูลแต่ละครั้งจะลงวันที่ใน
พันธบัตรเป็นวันเดียวกัน คือ วันที่ 7 กรกฎาคม 2543 และจะคำนวณดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ 7
กรกฎาคม 2543 เหมือนกัน ไม่ว่าจะประมูลในครั้งที่เท่าไรก็ตาม
2. พันธบัตรรัฐบาลที่ประมูลตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จะมีดอกเบี้ยค้างรับซึ่งผู้ประมูลได้จะได้
รับในอีก 6 เดือนข้างหน้าคือวันที่ 7 มกราคม 2544
3. ในการประมูลผู้ประมูลจะเสนอเฉพาะอัตราร้อยละของผลตอบแทน ซึ่งธนาคารฯ จะเป็น
ผู้นำข้อเสนอนั้นมาคำนวณหาจำนวนเงินที่ผู้ประมูลเสนอเป็นค่าพันธบัตรต่อไป
ธนาคารฯ จึงขอทราบว่าธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และหากต้องหักภาษี
ณ ที่จ่าย ควรจะใช้วิธีใดในการคำนวณจำนวนเงินที่จะนำมาเปรียบเทียบกับราคาตราในพันธบัตร ดังนี้
(ก) ใช้จำนวนเงินที่ผู้ประมูลเสนอเป็นค่าพันธบัตร (Dirty Price) เปรียบเทียบกับราคา
ตรา หาก Dirty Price ต่ำกว่าราคาตราธนาคารฯ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร
(ข) ใช้จำนวนเงินที่ผู้ประมูลเสนอเป็นค่าพันธบัตรหักด้วยดอกเบี้ยค้างรับ (Cl ean-Price)
เปรียบเทียบกับราคาตรา หาก Clean Price ต่ำกว่าราคาตราธนาคารฯ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
อย่างไร
แนววินิจฉัย: หากจำนวนเงินที่ผู้ประมูลเสนอเป็นค่าพันธบัตร (Dirty Price) ต่ำกว่าราคาตรา ส่วนต่าง
ดังกล่าวเป็นผลตอบแทนที่ผู้ประมูลจะได้รับจากกระทรวงการคลัง โดยหักออกจากจำนวนเงินที่ผู้ประมูล
ต้องจ่ายเป็นค่าพันธบัตร ผลตอบแทนดังกล่าวมีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ย ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อ 1. และข้อ 2. ของ
หนังสือที่ กค 0811/6126 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2543
เลขตู้: 64/30557


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020