เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5270
วันที่: 28 พฤษภาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปลดหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 340)
ข้อหารือ: บริษัท อ. จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลายกลาง (ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อยื่นขอต่อศาลล้มละลายกลาง) บริษัทฯ ได้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการกับ
สถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่น โดยสถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่นได้ลดยอดเงินต้นและดอกเบี้ยให้เป็นเงิน
1,314.31 ล้านบาท และขณะนั้นบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชี
ปัจจุบันเป็นเงิน 850.81 ล้านบาท จึงขอทราบว่า บริษัทฯ ต้องนำเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้ลดลง
เนื่องจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการมาเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
ต้องนำไปหักออกจากผลขาดทุนสุทธิยกมาของบริษัทฯ หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการกับสถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่น
โดยสถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่นได้ปลดหนี้ (ลดยอดเงินต้นและดอกเบี้ย) ให้บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ (ลดยอดเงินต้นและดอกเบี้ย) ตามมาตรา
3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 340) พ.ศ. 2541 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องนำเงินได้ที่ได้รับจาก
การปลดหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ยที่ลดลง) เนื่องจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการดังกล่าวมาเป็นรายได้ใน
การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่ต้องนำไปหักออกจากผลขาดทุนสุทธิ ยกมา
ไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
เลขตู้: 64/30521


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020