เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5267
วันที่: 28 พฤษภาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(4)(ช), มาตรา 50(2)
ข้อหารือ: ท่านมีความประสงค์จะโอนขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ซึ่งมิได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ลงทุนไว้ จึงขอทราบว่า กรณี
ดังกล่าวจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ และผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
อย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. การโอนหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าที่ลงทุนไว้ ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ซึ่ง
ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ช) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเมื่อสิ้นปี ตามมาตรา 56
แห่งประมวลรัษฎากร
2. การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นเฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้
เกินกว่าที่ลงทุน ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวมีหน้าที่หักภาษีเงินได้โดยให้คำนวณหักตามอัตราภาษีเงินได้ ตาม
มาตรา 50(2) วรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30518


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020