เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.5259
วันที่: 28 พฤษภาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายบัญชีลูกหนี้การค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 78(1)
ข้อหารือ: บริษัท สำนักกฎหมายและภาษี A จำกัด (สำนักงาน) หารือกรณีลูกค้าของสำนักงานราย
หนึ่ง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (บริษัท) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทย
มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถยนต์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องยนต์
รวมทั้งส่วนประกอบของรถยนต์ เมื่อบริษัทขายรถยนต์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์และส่วนประกอบของ
รถยนต์ให้กับลูกค้าของบริษัท โดยมีลักษณะการขายสินค้าแบบให้สินเชื่อทางการค้า ซึ่งกำหนดระยะเวลา
ของการให้สินเชื่อนั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับลูกค้าแต่ละรายไป ในการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทใน
ฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดในการส่งภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ
กรมสรรพากรตามบทบัญญัติมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว กล่าว
คือ เมื่อบริษัทขายสินค้าโดยมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ออกใบกำกับภาษีและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าเพื่อนำส่งต่อกรมสรรพากรตาม
บทบัญญัติเรื่องความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแห่งประมวลรัษฎากรแล้ว สำนักงานจึงขอหารือดัง
ต่อไปนี้
1. เมื่อบริษัทโอนขายบัญชีลูกหนี้การค้าให้กับบริษัทผู้ซื้อ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทผู้ซื้อและนำส่งกรมสรรพากรเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด เนื่องจากความรับผิดในการ
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าได้เกิดขึ้นแล้วและบริษัทได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องและนำส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากรแล้ว
2. เมื่อลูกค้าของบริษัทได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทผู้ซื้อตามสัญญาการโอนขายบัญชีลูกหนี้การค้า
บริษัทผู้ซื้อต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกหนี้เพื่อนำส่งกรมสรรพากรอีกครั้งหนึ่งหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าวการที่บริษัทโอนขายบัญชีลูกหนี้ให้กับบริษัทผู้ซื้อ บริษัทไม่มีหน้าที่
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทผู้ซื้อ และเมื่อลูกค้าของบริษัทได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทผู้ซื้อตามสัญญาการ
โอนขายบัญชีลูกหนี้การค้า บริษัทผู้ซื้อก็ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกหนี้อีกแต่อย่างใด เนื่องจาก
เป็นการขายบัญชีลูกหนี้การค้าจากการขายสินค้าที่มีความรับผิดในการขายสินค้าเกิดขึ้นเมื่อมีการ
ส่งมอบสินค้า ตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทก็เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า
แล้ว
เลขตู้: 64/30510


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020