เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.5006
วันที่: 22 พฤษภาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการประปา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/4, มาตรา 105 ทวิ
ข้อหารือ: A ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2542
โดยเริ่มมีรายรับถึงเกณฑ์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 และได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2542 เพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับจากฐานรายรับค่าน้ำดิบ ตั้งแต่มกราคม 2535
ถึงพฤษภาคม 2542 เป็นจำนวนเงิน 16,840,284.78 บาท ซึ่งการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับ
ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้จากการคำนวณภาษีจากฐานรายรับค่าน้ำดิบที่เรียกเก็บจาก
การประปาส่วนภูมิภาค ประจำเดือนตุลาคม 2541 ถึงเดือนมีนาคม 2542 เป็นจำนวน 692,420.82
บาท จากฐานรายรับ 9,891,726 บาท โดยการประปาส่วนภูมิภาคปฏิเสธที่จะชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเป็นภาษีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2542 ซึ่งเป็นวันที่ A ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่ใช่ความผิดของการประปาส่วนภูมิภาคที่จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังอัน
เกิดจากการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้าของ A A ขอหารือดังนี้
1. A มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 692,420.82 บาท พร้อมเบี้ยปรับซึ่ง A ได้
ชำระให้กรมสรรพากรไปเมื่อ 7 กรกฎาคม 2542 จากการประปาส่วนภูมิภาคได้หรือไม่
2. กรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคได้ชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 692,420.82 บาท พร้อม
เบี้ยปรับให้กับ A แล้วการประปาส่วนภูมิภาคสามารถนำไปขอคืนเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่
3. A จะออกหลักฐาน การรับเงินอย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตาม 1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รับบริการเมื่อความรับผิดเกิดขึ้น ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อมี
การชำระราคาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ซึ่งขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคจ่ายเงินค่า
น้ำดิบนั้น A ไม่มีฐานะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน จึงไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
การประปาส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด
2. กรณีตาม 2. เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้ A หาก
การประปาส่วนภูมิภาคได้จ่ายภาษีพร้อมกับเบี้ยปรับให้แก่ A การประปาส่วนภูมิภาคก็ไม่มีสิทธิขอคืนเป็น
ภาษีซื้อแต่อย่างใด เนื่องจากไม่ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิเรียกเก็บตามมาตรา
82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
3. กรณีตาม 3. A จะต้องออกหลักฐานใบรับเงินซึ่งมีรายการตามมาตรา 105 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค
เลขตู้: 64/30502


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020