เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4730
วันที่: 17 พฤษภาคม 2544
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีโอนที่ดินให้แก่ส่วนราชการ โดยไม่มีค่าตอบแทน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6)
ข้อหารือ: 1. นาย ก. ได้ซื้อที่ดินเมื่อปี พ.ศ. 2539 ตาม น.ส.3 ตำบล อำเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวนเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 นาย ก. ได้โอนที่ดิน
ดังกล่าวให้แก่กระทรวงการคลัง โดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้กำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนฯ เป็นเงิน 8,068,750 บาท และได้หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้เป็นเงิน
จำนวน 128,200 บาท แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เจ้าพนักงานประเมิน เห็นว่า
กรณีดังกล่าวถือเป็นการขายที่ดินที่ได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มา เข้าลักษณะเป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244)
พ.ศ. 2534 ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร และได้มีหนังสือ
แจ้งการประเมินเลขที่ 10460070/6/100001 ลงวันที่ 9 กันยายน 2542 เป็นเงิน 898,657 บาท
แนววินิจฉัย: นาย ก. ได้ซื้อที่ดิน ตาม น.ส.3 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ต่อมาโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 โดยไม่มีค่าตอบแทน กรณีการโอนที่ดิน
โดยไม่มีค่าตอบแทน ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 91/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ
การโอนที่ดินดังกล่าวได้กระทำภายในห้าปีนับแต่วันได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าว จึงเข้าลักษณะเป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่
244) พ.ศ. 2534 จึงต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีนาย
ก. ทำนิติกรรมในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งขณะนั้นต้องนำพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 มา
บังคับใช้ และภายหลังได้มีพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1
มกราคม 2542 ไม่ได้กำหนดให้มีผลย้อนหลังได้
เลขตู้: 64/30499

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020