เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4729
วันที่: 17 พฤษภาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษีเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 27 ตรี
ข้อหารือ: พนักงานลูกจ้างที่เกษียณอายุการทำงาน ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ได้รับยกเว้นภาษีจาก
เงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่
80)ฯ ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 เมื่อได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีจากกรณีดังกล่าว แต่สำนักงาน
ภาษีสรรพากรพื้นที่ปฏิเสธการคืนภาษี เนื่องจากมิได้ยื่นคำร้องขอคืนภายในกำหนดเวลา ตามมาตรา 63
แห่งประมวลรัษฎากร สมาคมฯ เห็นว่าการยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีดังกล่าว มิใช่การขอคืนเงินภาษีตาม
มาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เป็นการขอคืนเงินภาษีที่เกิดสิทธิได้รับคืนตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม
พ.ศ. 2543 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรดังกล่าว
แนววินิจฉัย: กรณีบุคคลใดได้นำเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ไปรวมคำนวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่าเงินได้ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่จะได้รับยกเว้นรัษฎากร ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 80)ฯ
ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 ผู้มีเงินได้ดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีได้ภายในสามปีนับแต่วัน
สุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 27 ตรี วรรคแรก แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งในขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3
อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขยายกำหนดเวลายื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้ที่ได้เสียไว้แล้ว
สำหรับกรณีดังกล่าว โดยให้ยื่นคำร้องขอคืน (แบบ ค.10) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ตาม
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้สำหรับเงินที่ได้รับจาก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
เลขตู้: 64/30498


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020