เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4725
วันที่: 17 พฤษภาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39
ข้อหารือ: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ A ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 กองทุนรวมฯ เข้าใจว่ากองทุนรวมฯ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ แต่
กองทุนรวมฯ ได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์และเฟอร์นิเจอร์อยู่เสมอ
แนววินิจฉัย: 1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ A จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายดังกล่าว และไม่เข้าลักษณะเป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดังนั้น กองทุนรวมฯ จึงไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การขายสินค้าและการให้บริการของกองทุนรวมฯ ได้รับยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 3(9) และมาตรา 4(7) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็น
ทางค้าหรือหากำไรของกองทุนรวมฯ ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 3(10) แห่ง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 240) พ.ศ. 2534
4. อากรแสตมป์
กองทุนรวมฯ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ ตามมาตรา 6(28) แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500
เลขตู้: 64/30495

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020