เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4724
วันที่: 17 พฤษภาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(1)(ซ)
ข้อหารือ: บริษัท ส. จำกัด (มหาชน) มีระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการให้ลูกจ้างกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
ได้ หากมีคุณสมบัติครบตามระเบียบ แต่บริษัทฯ ไม่มีการแยกวงเงินจัดตั้งเป็นกองทุน จึงขอทราบว่า
ลูกจ้างที่กู้ยืมเงินจะได้รับสิทธิ ตามข้อ 1 (1)(จ) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 88)ฯ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 หรือไม่ นั้น
แนววินิจฉัย: ตามข้อ 1 (1)(จ) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ (ฉบับ
ที่ 88)ฯ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 กำหนดให้กู้ยืมเงินจากนายจ้างซึ่งมีระเบียบเกี่ยวกับ
เงินกองทุนที่จัดสรรไว้เพื่อสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
กรณีของบริษัทฯ หากมีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนจัดสรรไว้เพื่อสวัสดิการให้
ลูกจ้างกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย แม้มิได้มีการแยกวงเงินจัดตั้งเป็นกองทุน ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ
ยกเว้น ตามข้อ 1 (1)(จ) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 88)ฯ ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
เลขตู้: 64/30494

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020