เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.4707
วันที่: 17 พฤษภาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าสินค้าตามโครงการเงินกู้จากธนาคารโลก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(2)(ค)
ข้อหารือ: สถาบันเทคโนโลยีได้รับเงินกู้จากธนาคารโลกตามโครงการเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการพัฒนาการผลิตกำลังคนสาขาช่างอุตสาหกรรม
จากบริษัทต่างประเทศ (ไม่มีสาขาในประเทศไทย) การจ่ายเงินให้กับบริษัทต่างประเทศ (ไม่มีสาขาใน
ประเทศไทย) ที่ทำสัญญากับสถาบันฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 ธนาคารโลกจ่ายค่าครุภัณฑ์โดยตรงให้
บริษัทฯ โดยไม่ผ่านสถาบันฯส่วนที่ 2 ใช้เงินงบประมาณสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าฝึกอบรม
ค่าประกัน ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ สถาบันฯ ได้นำส่งกรมสรรพากรแล้ว
สำหรับขั้นตอนในการจัดซื้อที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการ มีดังนี้
1. การซื้อเอกสารประกวดราคา บริษัทฯ ขอซื้อเอกสารประกวดราคาโดยบริษัทฯ ส่งหนังสือ
คำขอมายังสถาบันฯ พร้อมชำระเงินค่าเอกสาร ซึ่งไม่จำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องเข้ามาในประเทศไทยเพื่อ
ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยตนเอง
2. การยื่นซองประกวดราคา บริษัทฯ ยื่นซองประกวดราคา ณ สถาบันฯ ในเวลาไม่เกินกว่า
เวลาและวันที่กำหนดไว้ซึ่งไม่จำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องเข้ามาในประเทศไทยเพื่อยื่นซองประกวดราคา
ด้วยตนเอง
3. การลงนามในสัญญา สถาบันฯ แจ้งให้ผู้ประกวดราคาที่ชนะการประกวดราคาทราบว่า
ข้อเสนอประกวดราคาของบริษัทฯ นั้นเป็นที่ยอมรับแล้ว บริษัทฯ ที่ชนะการประกวดราคา จะต้องลงนาม
และลงวันที่ในสัญญาตามแบบฟอร์ม แล้วส่งกลับคืนไปยังสถาบันฯ ภายในเวลา 30 วัน นับจากที่ได้รับ
แบบฟอร์มสัญญา จึงไม่จำเป็นที่บริษัทฯ จะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจะลงนามในสัญญา
ส่วนการนำครุภัณฑ์เข้าประเทศไทย ได้นำเข้าในนามสถาบันฯ โดยสถาบันฯ ได้ขอยกเว้น
อากรนำเข้าดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งขณะนี้ได้รับการอนุมัติให้ได้รับการยกเว้นอากรตามพระราชกำหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภทที่ 10 และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ค)
แห่งประมวลรัษฎากร จึงขอทราบว่า สถาบันฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของเงินกู้ที่ธนาคารโลกจ่าย
โดยตรงให้บริษัทต่างประเทศ (ไม่มีสาขาในประเทศไทย) ซึ่งไม่ผ่านสถาบันฯ หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น ธนาคารโลกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษาให้บริษัทต่างประเทศ
(ไม่มีสาขาในประเทศไทย) โดยตรง ไม่ได้ผ่านสถาบันฯ แต่สถาบันฯ จะเป็นผู้นำเข้าครุภัณฑ์ดังกล่าว
โดยสถาบันฯ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4
ประเภทที่ 10 ดังนั้น สถาบันฯ มีฐานะเป็นผู้นำเข้า ตามมาตรา 77/1(11) แห่งประมวลรัษฎากร และ
ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30493


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020