เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4349
วันที่: 9 พฤษภาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540
ข้อหารือ: สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ได้รับคำขอจดทะเบียนของบริษัท A จำกัด เพื่อขอรับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542
บริษัทฯ ได้ขอรับสิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเรือ 2 ลำ คือ
1. เรือไทยอพอลโล จดทะเบียนเรือไทยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2539 มีคนประจำเรือ 21
คน มีสัญชาติไทย 18 คน คนต่างชาติ 3 คน คนประจำเรือสัญชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 86 ของคนประจำ
เรือทั้งหมด
2. เรือไทยทิมเบอร์ จดทะเบียนเรือไทยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2522 มีคนประจำเรือ 19
คน มีสัญชาติไทย 18 คน คนต่างชาติ 1 คน คนประจำเรือสัญชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 95 ของคนประจำ
เรือทั้งหมดเรือทั้งสองลำเป็นเรือที่ใช้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศเพียง
อย่างเดียวและเป็นเรือที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีคนประจำเรือที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช 2481 จึงถือว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 314)ฯ พ.ศ.
2540 แล้ว เมื่อบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้จากการขนส่ง
สินค้าทางทะเลระหว่างประเทศแล้ว ก็ได้รับสิทธิตามที่แจ้งยื่นคำขอทันที
แนววินิจฉัย: 1. การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตาม
มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540 นั้น บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ
เจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด โดยให้ยื่นที่สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ที่
สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ทั้งนี้ ตามข้อ 8 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 72)ฯ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541
2. เมื่อบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนตามข้อ 1. แล้ว บริษัทฯ มีสิทธิได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่
314) พ.ศ. 2540 สำหรับรายได้ของเรือที่บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดในแบบคำขอจดทะเบียนนั้น โดย
บริษัทฯ จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในวันที่ได้ยื่นคำขอทะเบียนนั้น ทั้งนี้ การยื่นคำขอจดทะเบียน
ดังกล่าวเพื่อแจ้งให้เจ้าพนักงานประเมินทราบเท่านั้น
เลขตู้: 64/30470

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020