เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4279
วันที่: 4 พฤษภาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการสำหรับค่าเช่าที่รับล่วงหน้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39
ข้อหารือ: นาง ถ. (ผู้ให้เช่า) ภรรยาของนาย น. ได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินกับบริษัท ต. จำกัด (ผู้เช่า)
เป็นเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับชำระ
ค่าเช่าล่วงหน้าตลอดอายุสัญญาเช่า 20 ปี เป็นเงินจำนวน 4,210,526.30 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
จำนวน 210,526.32 บาท และได้กำหนดค่าเช่าเป็นรายปีตามอายุสัญญาเช่า
นาย น. ได้นำเงินค่าเช่ารับล่วงหน้ามาเฉลี่ยเป็นรายปีตามอายุสัญญาเช่าและยื่นแบบ
ภ.ง.ด.93 ปี 2540 เพียงฉบับเดียวและนำค่าเช่ารับล่วงหน้าเฉลี่ยรวมยื่นกับเงินได้อื่น ๆ แสดงในแบบ
ภ.ง.ด.90 ปี 2540, ปี 2541 และปี 2542 โดยนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 210,526.32 บาท มา
เครดิตในปี 2540 ต่อมานาย น. ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานสรรพากรว่าได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 ไว้ไม่
ครบถ้วน เนื่องจากต้องนำค่าเช่ารับล่วงหน้ามาเฉลี่ยตามอายุสัญญาเช่า 20 ปี และยื่นแบบ ภ.ง.ด.93
จำนวน 20 ฉบับ ให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกันในปี 2540 และจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 และแบบ
ภ.ง.ด.90 ปี 2540 - 2542 ไว้ไม่ถูกต้องทำให้ต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของ
ภาษีที่ต้องปรับปรุงให้ ถูกต้อง นาย น. จึงขอขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 จากปี 2540 ถึงปี
ปัจจุบัน ขอขยายเวลาเรียกคืนภาษีและขอลดเงินเพิ่มจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.93
จนถึงปีปัจจุบัน
สำหรับกรณีขอขยายเวลาเรียกคืนภาษีสำหรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากค่าเช่าล่วงหน้านั้น
เนื่องจากผู้มีเงินได้ฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการตามแบบ ภ.ง.ด.90 ขอคืนภายในกำหนดเวลาตาม
กฎหมายแล้ว กรณีจึงไม่ต้องพิจารณาอีกต่อไป
แนววินิจฉัย: เงินได้ที่ได้รับล่วงหน้านั้น เนื่องจาก ผู้ให้เช่าได้รับเงินค่าเช่าล่วงหน้ามาแล้ว ไม่ใช่เป็น
แต่เพียงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับในภายหน้า จึงเป็นเงินได้ที่ต้องนำมาคำนวณภาษีในปีที่ได้รับเงินได้ ตาม
มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร หรือหากจะขอรับประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ซึ่งได้วาง
หลักไว้ว่า ให้ผู้ให้เช่าซึ่งเป็นผู้มีเงินได้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉลี่ยเงินได้ดังกล่าวตามส่วน
แห่งจำนวนปีของอายุการเช่า แต่ทั้งนี้ผู้มีเงินได้ดังกล่าวจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้
จากเงินได้ดังกล่าวที่เฉลี่ยเป็นรายปีตามจำนวนปีของอายุการเช่าเป็นการล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไปในปีที่ได้
รับเงินได้พึงประเมินนั้นอนึ่ง กรณีบุคคลใดหากมิได้นำเงินได้ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 19
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 ที่ได้รับแล้วทั้งจำนวนมายื่นแบบคำนวณเสียภาษีเงินได้ในปีที่ได้รับเงินได้นั้น หรือ
มิได้ยื่นแบบคำนวณภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวแล้ว ในการประเมิน
เรียกเก็บภาษีเจ้าพนักงานประเมินจะต้องประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้จากเงินได้ที่ได้รับแล้ว ทั้งจำนวน
เป็นภาษีของปีที่ได้รับเงินได้นั้น
เลขตู้: 64/30464

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020