เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4241
วันที่: 4 พฤษภาคม 2544
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีอัตราอากรแสตมป์ของบัตรเงินฝาก
ข้อกฎหมาย: ตราสารที่ 9(2)
ข้อหารือ: ธนาคารชำระค่าอากรแสตมป์สำหรับตราสารระบุประเภทของบัตรเงินฝาก หรือบัตร เอ็น.ซี.
ดี. ในอัตราฉบับละ 3 บาท โดยถือว่าเป็นประเภทหนึ่งของตั๋วเงินตามคำสั่งการของสำนักงานใหญ่ของ
แต่ละธนาคาร จึงหารือว่า บัตรเงินฝาก หรือบัตร เอ็น.ซี.ดี. เข้าลักษณะเป็นตราสารลักษณะ 13 “
ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคารโดยมีดอกเบี้ย” ซึ่งต้องชำระค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 5 บาท
หรือเป็นตราสารลักษณะที่ 9 “ตั๋วเงิน” แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ซึ่งต้องชำระอากรแสตมป์ฉบับละ 3
บาท
แนววินิจฉัย: ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ให้คำจำกัดความของ “
บัตรเงินฝาก” หมายความว่า ตราสารซึ่งเปลี่ยนมือได้ที่ธนาคารพาณิชย์ ออกให้แก่ผู้ฝากเงินเพื่อเป็น
หลักฐานการรับฝากเงิน และเพื่อแสดงสิทธิของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืน เมื่อสิ้นระยะเวลาอัน
กำหนดไว้โดยจะมีการกำหนดดอกเบี้ยไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น บัตรเงินฝากหรือบัตร เอ็น.ซี.ดี.
(Negotiable Certificate of Deposits) ดังกล่าว ถือเป็นตราสารทำนองเดียวกันที่ใช้อย่าง
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามลักษณะแห่งตราสาร 9(2) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามข้อ 2(6) ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)ฯ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ซึ่ง
ต้องชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินในอัตราฉบับละ 3 บาท
เลขตู้: 64/30459


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020