เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4131
วันที่: 2 พฤษภาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 67
ข้อหารือ: บริษัท ม. จำกัด ได้หารือ กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ มีเรือทั้งหมด 5 ลำ เรือบางลำบริษัทฯ ได้ทำการวิ่งขนส่งสินค้าทั้งใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ ซึ่งรายได้คิดเป็น (VOY) รายเที่ยวและแยกได้ว่า (VOY) เที่ยวใด
ขนส่งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยแยกได้ในแต่ละลำเรือ บริษัทฯ ได้ยื่นจดทะเบียนขอใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 2541 และได้รับอนุมัติ
จากกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2542 บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
1. บริษัทฯ ได้ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2541 แต่ได้รับ
อนุมัติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2542 บริษัทฯ จะขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2542 ได้หรือไม่
2. ในการเฉลี่ยรายได้นั้นบริษัทฯ มีสิทธิที่จะคำนวณอัตราเฉลี่ยจากฐานรายได้ที่ผ่านมาของ
ปีที่แล้วนำมาคำนวณหาอัตราเฉลี่ยแล้วนำมาใช้ไปก่อน พอสิ้นปีจึงจะทำการปรับปรุงจะได้หรือไม่
3. ค่าใช้จ่ายบางอย่างบริษัทฯ สามารถแยกได้ว่าเกิดจากกิจการส่วนใด แต่สำหรับค่าใช้จ่าย
ที่ไม่สามารถแยกได้โดยชัดแจ้ง จะต้องทำการเฉลี่ยอย่างไร
4. ขณะที่บริษัทฯ ยื่นเรื่องขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น บริษัทฯ มีเรือ ทั้งหมด 5
ลำ และได้ขายไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ จำนวน 1 ลำ จะต้องทำเรื่องแจ้งให้กรมสรรพากรทราบหรือไม่
อย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้จาก
การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2541 บริษัทฯ จึงได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอฯ คือ ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2541 ทั้งนี้ ตามข้อ 8 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่
72)ฯ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541
2. กรณีเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ.
2540 นั้น จะต้องเป็นเงินได้ที่บริษัทฯ ได้รับหรือพึงได้รับตามสัญญารับขนของทางทะเลตามที่ระบุไว้ในข้อ
2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 72)ฯ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.
2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 75)ฯ ลงวันที่
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 โดยบริษัทฯ ได้ใช้เรือไทยในการประกอบ กิจการขนส่งสินค้าทางทะเล
ระหว่างประเทศนั้น โดยเรือไทยนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของเรือที่ใช้ในกิจการต่อกรมสรรพากร
ซึ่งรายได้ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าว จะเป็นไปตามบัญชี รายได้ในแต่ละลำเรือ ทั้งนี้ ตามข้อ
6 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ดังกล่าว
3. กรณีรายจ่ายใดที่เป็นรายจ่ายร่วมกันในการประกอบกิจการ ทั้งที่ไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้และที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540 และ
รายจ่ายนั้นไม่สามารถแยกได้โดยชัดแจ้งว่า ส่วนใดเป็นรายจ่ายของกิจการใด บริษัทฯ มีสิทธิเฉลี่ย
รายจ่ายนั้นตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการ ทั้งนี้ ตามข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 72)ฯ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541
4. กรณีบริษัทฯ ได้ขายเรือไทยซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของเรือไว้ต่อกรมสรรพากร
เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 8 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่
72)ฯ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541 บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้กรมสรรพากรทราบ เกี่ยวกับการขาย
เรือดังกล่าวแต่ประการใด
เลขตู้: 64/30451

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020