เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3174
วันที่: 30 มีนาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนสิทธิการเช่า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/4, มาตรา 105
ข้อหารือ: กรณีการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการสาธารณูปโภค ดังนี้
1. กรณีผู้เช่าทำสัญญาเช่าช่วงกับผู้เช่าช่วง ซึ่งรวมทั้งสิทธิการเช่า และการให้บริการใน
สัญญาฉบับเดียวกัน โดยได้แยกจำนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการออกจากกันเมื่อผู้เช่าช่วงจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการ บริษัทฯ ต้องออกใบรับและใบกำกับภาษีสำหรับค่าบริการให้กับผู้เช่า และผู้เช่าต้องออกใบรับ
และใบกำกับภาษีสำหรับค่าบริการให้กับผู้เช่าช่วงอีกทอดหนึ่ง ใช่หรือไม่
2. กรณีผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่าช่วงและได้แจ้งต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริการสาธารณูปโภคแก่
ผู้เช่าช่วง เมื่อผู้เช่าช่วงนำค่าเช่าและค่าบริการมาชำระ กรณีถือว่าผู้เช่าช่วงนำค่าเช่ามาชำระแทน
ผู้เช่า โดยบริษัทฯ ต้องออกใบรับในนามผู้เช่า ส่วนค่าบริการที่ผู้เช่าช่วงนำมาชำระกับบริษัทฯ บริษัทฯ
ต้องออกใบรับและใบกำกับภาษีสำหรับค่าบริการให้กับผู้เช่าช่วง ใช่หรือไม่ นั้น
พร้อมนี้ บริษัทฯ ได้ส่งภาพถ่ายสัญญาการเช่าพื้นที่ ร้านค้า ภาพถ่ายสัญญาเช่าช่วงพื้นที่ภายใน
อาคารศูนย์การค้า สัญญาสิทธิการได้ใช้บริการอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารโครงการ
ระยะเวลา 30 ปี สัญญาให้บริการภายในอาคาร และหนังสือยินยอมให้นำสถานที่เช่าออกให้เช่าช่วง ไป
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
แนววินิจฉัย: ตามข้อ 1. และ 2. กรณีผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่าช่วง กับผู้เช่าช่วง เมื่อผู้เช่าช่วงได้จ่าย
ค่าเช่าเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ให้เช่าช่วง ผู้ให้เช่าช่วงมีหน้าที่ต้องออกใบรับให้แก่ผู้เช่าช่วงในทันทีทุกคราว
ที่รับเงินหรือรับชำระราคา ไม่ว่าจะมีการเรียกร้องให้ออกใบรับหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ตามมาตรา 105
แห่งประมวลรัษฎากร
สำหรับการให้บริการสาธารณูปโภค เนื่องจากตามสัญญาให้บริการภายในอาคาร บริษัท C
จำกัด (ผู้ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิในการให้บริการ ตกลงจะให้บริการแก่ผู้เช่าพื้นที่ในอาคาร
โครงการเท่านั้น และประกอบกับการชำระเงินค่าบริการ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์
ซึ่งตามสัญญาเช่าช่วง ผู้เช่าช่วงต้องชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงโดยตรงในแต่ละเดือนตามที่
ผู้เช่าช่วงได้ใช้ไปจริง ผู้ให้เช่าช่วงจึงมีหน้าที่ต้องออกใบรับให้แก่ผู้เช่าช่วงในทันทีทุกคราวที่รับเงินหรือ
รับชำระราคาไม่ว่าจะมีการเรียกร้องให้ออกใบรับหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ตามมาตรา 105 แห่ง
ประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกับวรรคแรก และหากผู้ให้เช่าช่วงเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ผู้ให้เช่า
ช่วงมีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้เช่าช่วงสำหรับการขายสินค้าหรือการบริการดังกล่าว และ
ออกใบกำกับภาษีที่มีข้อความครบถ้วน ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30350


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020