เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2797
วันที่: 23 มีนาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10)(14)
ข้อหารือ: บริษัท A. จำกัด เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก
ประกอบกิจการผลิตเครื่องปรับอากาศส่งไปจำหน่ายต่างประเทศและให้เช่าโกดังเก็บสินค้าด้วย ใน
การขายสินค้า เมื่อบริษัทฯผลิตสินค้าเสร็จแล้วก็จะแจ้งให้ผู้ซื้อโอนเงินให้แก่บริษัทฯเพื่อชำระราคาค่า
สินค้าและบริษัทฯจะดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกสินค้า อย่างไรก็ดี ในบางกรณีผู้ซื้อในต่างประเทศ
ขอให้บริษัทฯทยอยส่งสินค้าให้เป็นช่วง ๆ ซึ่งผู้ซื้อในต่างประเทศจะฝากเก็บไว้ในโกดังเก็บสินค้าที่แยก
ต่างหากจากโกดังเก็บสินค้าของบริษัทฯ เอง โดยบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าเช่าโกดังจากผู้ซื้อ จึงหารือว่า
บริษัทฯได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ไม่ว่าบริษัทฯจะส่งออกสินค้าไปให้แก่ผู้ซื้อเมื่อใด ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยส่งสินค้าออกนอกราช-อาณาจักรเพื่อ
ส่งไปต่างประเทศ เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(8)(ค) และมาตรา 77/1(14)
แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯเป็นผู้ส่งออกตามมาตรา 77/1(13) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ
0 ตามมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีผู้ซื้อในต่างประเทศมีข้อตกลงให้บริษัทฯเก็บรักษาสินค้าที่ตกลงซื้อขายไว้ในโกดังเก็บ
สินค้าของบริษัทฯ แยกต่างหากจากโกดังเก็บสินค้าของบริษัทฯ เอง ถือว่าบริษัทฯ ให้บริการรับฝากสินค้า
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ของค่าบริการตามมาตรา 77/1(10) และมาตรา
80 แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อบริษัทฯ มิได้ส่งสินค้าที่ตกลงซื้อขายออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งไป
ต่างประเทศตามมาตรา 77/1(14) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เก็บรักษาไว้แทนผู้ซื้อในต่างประเทศ ถือ
เป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคง
ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ของราคาสินค้า ทั้งนี้ ตามมาตรา 80/1(6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนในเขตอุตสาหกรรมส่งออก และ
ภายหลังเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าในนามของบริษัทฯ ไปให้แก่ผู้ซื้อใน
ต่างประเทศ บริษัทฯ ก็ยังคงได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ในฐานะผู้ส่งออกตามมาตรา 77/1(13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30329

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020