เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2684
วันที่: 19 มีนาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีอาจารย์ชาวอเมริกันเข้ามาทำการสอนที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 41
ข้อหารือ: กรณีที่สถาบันได้รับอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้จัดสอนหลักสูตร
วิชาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย และมหาวิทยาลัยทั้งสองได้ยอมให้อาจารย์ชาวอเมริกันของตน เข้ามาทำการสอนที่สถาบันฯ
โดยทำสัญญาเป็นคราว ๆ คราวละ 6 สัปดาห์ และสถาบันฯ เป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้กับอาจารย์ดังกล่าว
นั้น อาจารย์ชาวอเมริกันดังกล่าว จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยจากค่าจ้างที่
ได้รับตามข้อ 23 แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการเว้นการเก็บ
ภาษีซ้อนหรือไม่
แนววินิจฉัย: หากอาจารย์ชาวอเมริกันดังกล่าว เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนการ
เข้ามาทำการสอนในประเทศไทย และหากการเข้ามาทำการสอนนั้น เป็นการเข้ามาทำการสอนเป็น
ครั้งแรกในประเทศไทย และมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี อาจารย์ชาวอเมริกันดังกล่าว จะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยจากค่าตอบแทนที่ได้รับจากสถาบันฯ ตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง แห่ง
อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และมาตรา 3 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505
เลขตู้: 64/30302

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020