เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2554
วันที่: 15 มีนาคม 2544
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินแทนการชำระเงินสด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(2)
ข้อหารือ: ตามที่สถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การฯ ได้ฝากเงิน
โดยการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้บนหน้าตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
จะมีการจ่ายดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นประจำทุกเดือน เมื่อถึงกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยตาม
ตั๋วสัญญาใช้เงิน กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่แทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับเดิม
จำนวนเงินตามหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่เท่ากับจำนวนเงินตามหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับเดิมบวก
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นของตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับเดิมหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว โดยจะนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้แก่กรมสรรพากรทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นประจำทุกเดือนเนื่องจาก
สถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการส่วนใหญ่จะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะโดยใช้เกณฑ์เงินสด และได้
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในเดือนภาษีที่ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับเดิมถึงกำหนดชำระ
จึงหารือว่า กรณีสถาบันการเงินได้รับดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ สถาบันการเงินจะต้องนำดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินมาคำนวณเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ หากต้องนำดอกเบี้ยดังกล่าวมาคำนวณเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จะต้องนำส่งเงินค่า
ภาษีธุรกิจเฉพาะในเดือนใด หรือจะต้องนำดอกเบี้ยดังกล่าวมาคำนวณเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเมื่อได้รับเป็น
เงินสด
แนววินิจฉัย: ตามข้อเท็จจริง ดอกเบี้ยที่ได้รับตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(2) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อสถาบันการเงินได้เสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวในเดือนภาษีที่ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับเดิม
ถึงกำหนดชำระ กรณีจึงเป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชีของสถาบันการเงินตาม
มาตรา 91/8 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
เลขตู้: 64/30289

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020