เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2548
วันที่: 15 มีนาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2
ข้อหารือ: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีนโยบายเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ใช้ทางพิเศษ ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2544 เป็นต้นไป ซึ่งการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ใช้บริการจะมีจำนวนเงินเป็นเศษ
สตางค์ ทำให้เกิดความล่าช้าในการทอนเงิน จึงหารือว่า การทางพิเศษฯจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
ผู้ใช้บริการเฉพาะจำนวนเต็ม (บาท) ได้หรือไม่ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 2.80 บาท จะเรียกเก็บ
เพียงจำนวน 2.00 บาท ส่วนอีก 80 สตางค์ การทางพิเศษฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ และนำส่งให้
กรมสรรพากรครบจำนวน 2.80 บาท หรือการทางพิเศษฯจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ใช้บริการ
โดยปัดเศษสตางค์ขึ้นเป็นจำนวนเต็ม (บาท) และนำเศษสตางค์ส่วนที่เรียกเก็บเกินไปใช้ในกิจการ
สาธารณะอื่น ๆ ได้หรือไม่ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 2.80 บาทจะเรียกเก็บจำนวน 3.00 บาท และ
นำส่งกรมสรรพากรจำนวน 2.80 บาท ส่วนอีก 20 สตางค์ นำไปใช้ในกิจการสาธารณะของการทาง
พิเศษฯ
แนววินิจฉัย: การทางพิเศษฯมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการทางพิเศษตามมาตรา 77/2
แห่งประมวลรัษฎากร หากการทางพิเศษฯเรียกเก็บค่าบริการผ่านทางครั้งละ 42.00 บาท หรือ 43.00
บาท การทางพิเศษฯมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7/107 ของค่าบริการผ่าน
ทาง 42.00 บาท หรือ 43.00 บาท ตามมาตรา 80 และมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30283


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020