เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2545
วันที่: 15 มีนาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีสำหรับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าระยะยาว และต่อมาโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่าให้บุตรกึ่งหนึ่ง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 56
ข้อหารือ: กรณี ก. และภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้จากค่าเช่ารายปีและค่าตอบแทนการเช่าตาม
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระยะยาว 15 ปี ก. ได้นำเงินได้ค่าตอบแทนการเช่าดังกล่าวของ ก.
และภริยายื่นเสียภาษีล่วงหน้าในนามของ ก. ตามแบบ ภ.ง.ด.93 โดยเฉลี่ยรายปีตามอายุการเช่า
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่อมาวันที่ 20 ธันวาคม 2542 ก.และภริยา
ต่างฝ่ายต่างโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามสัญญาเช่ากึ่งหนึ่งของตนให้กับนาย ค. อายุ 22 ปี ซึ่งเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งเป็นคณะบุคคล ก. และคณะบุคคล ข. และให้สัญญาที่
เปลี่ยนแปลงมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2543 ก. จึงหารือว่า กรณีดังกล่าวจะเสียภาษีเงินได้เกี่ยวกับ
ค่าเช่าและเงินค่าตอบแทนการเช่าในนามคณะบุคคล ก. และคณะบุคคล ข. สำหรับปี พ.ศ.2542 และปี
ต่อ ๆ ไป อย่างไร และควรปฏิบัติอย่างไรกับ แบบ ภ.ง.ด.93 ที่เป็นชื่อของ ก. ที่ได้ยื่นไปแล้ว
แนววินิจฉัย: 1. กรณี ก. และภริยาต่างฝ่ายต่างให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีกำหนดระยะเวลา 15 ปี สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 - 31 ธันวาคม
2554 ในปี 2540 ก. และภริยาต่างฝ่ายต่างได้รับเงินค่าตอบแทนการเช่าคนละ 4,000,000 บาท
การที่ ก. ได้ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้และชำระภาษีเงินได้จากเงินค่าตอบแทนการเช่าของตนและ
ของภริยา โดยนำมาเฉลี่ยเป็นรายปีตามจำนวนปีของอายุการเช่า เป็นการจ่ายล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไปใน
คราวเดียวกับการยื่นรายการเงินได้ของปีแรก (ปี 2540) ด้วยแบบ ภ.ง.ด.93 ถือว่าเป็นการปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 ถูกต้องแล้ว จึงไม่มีกรณีที่ต้องแก้ไขแบบ ภ.ง.ด.93 ที่ได้ยื่นเสียภาษี
ในนามของ ก. แต่อย่างใด
2. การที่ ก. และภริยา ต่างฝ่ายต่างโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามสัญญาเช่าให้แก่นาย ค. คน
ละกึ่งหนึ่งในปลายปี พ.ศ. 2542 เงินได้ค่าเช่ารายปีตามอัตราค่าเช่าแต่ละปีที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ได้รับ
หลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้วถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมที่ต้องนำไปเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามคณะบุคคล“ก.”และ คณะบุคคล ข.”ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 วรรคสอง
แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับมายื่นแบบแสดงรายการภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)
ภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี
(ภ.ง.ด.90) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ตามมาตรา 56 และมาตรา 56 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30282

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020