เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12544
วันที่: 15 มีนาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและติดต่อห้องพักในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2, มาตรา 80/1(2)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้หารือเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว รวมทั้ง
ดำเนินการติดต่อประสานงานรับจองและยืนยันห้องพักในประเทศอินโดจีน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม
กัมพูชา ลาว และพม่า ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจัดนำเที่ยว มีทั้งลูกค้านิติบุคคลใน
ประเทศ และลูกค้านิติบุคคลในต่างประเทศ โดยนักท่องเที่ยว เป็นผู้ติดต่อเลือกและจองซื้อแพ็กเกจทัวร์
ตามโปรแกรมที่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้จัดพิมพ์โฆษณาและกำหนดตารางการเดินทางต่างๆ
กรณีนักท่องเที่ยวในต่างประเทศจะเดินทางตรงไปยังจุดหมายในประเทศอินโดจีน โดยจะไม่แวะพักต่อ
เครื่องบินในประเทศไทย เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปถึงจุดหมายในประเทศอินโดจีนแล้ว จะมี
ผู้ประกอบการจัดนำเที่ยวอิสระในประเทศอินโดจีน เป็นผู้จัดนำเที่ยวและนำส่งใบเรียกเก็บค่าบริการจัด
นำเที่ยวเพื่อเรียกเก็บเงินแก่บริษัทฯ ต่อไป ส่วนบริษัทฯ มีรายได้ในส่วนของค่าบริการติดต่อฯ ซึ่งบริษัทฯ
จะส่งใบเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเพื่อเรียกเก็บเงินกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ
เห็นว่าภาระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อบริษัทลูกค้าในประเทศและต่างประเทศมีดังนี้
1. ลูกค้าในประเทศ เป็นบริการภายในประเทศซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% โดย
บริษัทฯ ต้องเรียกเก็บจากลูกค้าในประเทศและลูกค้าในประเทศสามารถขอคืน หรือขอเครดิตภาษีซื้อ
ดังกล่าวได้หากเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ลูกค้าต่างประเทศเป็นกรณีที่บริษัทฯ ให้บริการรับจ้างทำของให้กับลูกค้าในต่างประเทศ
โดยบริษัทฯ ได้กระทำกิจการอันเป็นสาระสำคัญของการรับจ้างทำของในประเทศไทย และได้ส่งผลของ
การให้บริการดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด เข้าลักษณะตามมาตรา 80/1(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105)ฯ ลงวันที่ 12
กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
3. บริการจัดนำเที่ยวโดยผู้ประกอบการจัดนำเที่ยวอิสระในประเทศอินโดจีน และเรียกเก็บ
ค่าบริการมายังบริษัทฯ ไม่มีภาระการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มใด ๆ เนื่องจากการให้บริการดังกล่าวได้
ทำในต่างประเทศ และใช้บริการในต่างประเทศทั้งหมด
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตามข้อ 1. การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวแก่ลูกค้าในประเทศ เข้า
ลักษณะเป็นการให้บริการในราชอาณาจักรตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7
2. กรณีตามข้อ 2. การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวแก่ลูกค้าต่างประเทศ เข้า
ลักษณะเป็นบริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ บริษัทฯ ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(1)
ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105)ฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.
2543
3. กรณีตามข้อ 3 การให้บริการจัดนำเที่ยวโดยผู้ประกอบการจัดนำเที่ยวอิสระในประเทศ
อินโดจีน เป็นการให้บริการที่ได้กระทำในต่างประเทศและใช้บริการในต่างประเทศทั้งหมดจึงไม่เข้าข่าย
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายค่าบริการไป
ต่างประเทศไม่มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30281

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020