เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2215
วันที่: 8 มีนาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1)
ข้อหารือ: บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ได้ส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงานที่
บริษัทร่วมทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยบริษัทฯ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร่วมทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2546 โดยพนักงานที่บริษัทฯ ส่งไปปฏิบัติงานในต่างประเทศจะได้รับเงินเดือนที่จ่ายจากบริษัทฯ ใน
ประเทศไทยตามปกติส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจะได้รับจากบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ หารือว่า
ในส่วนเงินเดือนที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงานในประเทศไทยขณะที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศช่วง
เวลาดังกล่าว พนักงานต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ และบริษัทฯ มี
หน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น บริษัทฯ ซึ่งเป็นนายจ้างในประเทศไทยเป็นผู้จ่ายเงินได้ตาม
มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศโดยตรง เข้า
ลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย พนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวเป็น
ผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ซึ่ง
เป็นผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/3026

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020