เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.2170
วันที่: 7 มีนาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้นำเข้ามิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 84
ข้อหารือ: 1. นาง ก. นำเข้าสินค้าประเภทนาฬิกาข้อมือ สายนาฬิกา อุปกรณ์นาฬิกา สลักสายนาฬิกา
และข้อต่อสายนาฬิกา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ตามใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 000 และใบนำส่งของ
ติดตัวผู้โดยสารเลขที่ 111 โดยได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มไว้จำนวน 73,557 บาท ต่อมาได้ส่งสินค้า
ดังกล่าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ 1122 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2542
2. นาย ข. นำเข้าสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2543
ตามใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 1109 ใบนำส่งของติดตัวผู้โดยสารเลขที่ 103 โดยได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไว้จำนวน 75,227 บาท ต่อมาได้ส่งสินค้าดังกล่าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามใบขนสินค้าขาออก
เลขที่ 1129 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543
แนววินิจฉัย: บุคคลทั้งสองมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร เมื่อบุคคล
ทั้งสองได้นำเข้าสินค้าประเภทที่มิได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2) แห่งประมวลรัษฎากร
บุคคลทั้งสองจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในฐานะผู้นำเข้า ตามมาตรา 77/2 และมาตรา 82 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระนี้ถือเป็นเงินรายได้ของรัฐที่ต้องนำส่งคลัง เมื่อมีการ
ส่งสินค้าที่นำเข้ามากลับออกไปนอกราชอาณาจักรผู้นำเข้าจึงไม่มีสิทธิขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ชำระไป
แล้วแต่อย่างใด
เลขตู้: 64/30255

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020