เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.1967
วันที่: 5 มีนาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3
ข้อหารือ: บริษัท D. จำกัด ประกอบกิจการรับติดตั้งกระจก อลูมิเนียม งานเกี่ยวกับเหล็กและแสตนเลส
ทุกชนิดมีสถานประกอบการตั้งอยู่ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธรกรุงเทพฯ ต่อมา
ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อเขต โดยเปลี่ยนตัวสะกดจากเดิม“เขตสาธร”เปลี่ยนเป็น เขต
สาทร” ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่น ภ.พ.09 แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2543 แต่
เนื่องจากบริษัทฯ มีใบกำกับภาษีที่พิมพ์ไว้โดยมีที่อยู่ระบุชื่อเขตเดิมคือเขตสาธร คงเหลืออยู่จำนวน 10
เล่ม บริษัทฯ จึงยื่นคำร้องขอผ่อนผันใช้ใบกำกับภาษีที่ระบุเขตสาธรต่อไปจนกว่าจะหมด
สำนักงานสรรพากรภาคเห็นว่า การที่ทางราชการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการเขียนชื่อเขต จาก
เขตสาธร เป็นเขตสาทร นั้น ไม่เป็นผลให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของใบกำกับภาษี จึง
เห็นควรผ่อนผันให้บริษัทฯ ใช้ใบกำกับภาษีที่มีอยู่จำนวน 10 เล่มต่อไปจนกว่าจะหมด ตามที่บริษัทฯ
ร้องขอ
แนววินิจฉัย: กรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อเขตตามข้อเท็จจริง ดังกล่าว บริษัทฯสามารถแก้ไข
ที่อยู่ในใบกำกับภาษีที่เหลืออยู่ให้ถูกต้องตามประกาศของทางราชการพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข
หรือประทับตรายางที่อยู่ที่ถูกต้องเพิ่มเติมในใบกำกับภาษี ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำบล
หรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำการแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือ
เขต หรือจังหวัดใหม่ ตามข้อ 12 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบ
เต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 และผู้ซื้อสามารถนำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปใช้เป็นภาษีซื้อ
ในการคำนวณภาษีได้ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30251

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020