เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/1779
วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50
ข้อหารือ: สมาคมธนาคารไทยหารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในกรณีดังต่อไปนี้
1. กรณีธนาคารสมาชิกซึ่งประกอบธุรกิจบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในไทยทำข้อตกลงกับบริษัท
น้ำมัน เพื่อให้บริษัทน้ำมันรับภาระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามใบบันทึกค่าสินค้าหรือบริการของ
บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแทนสถานีบริการน้ำมันในเครือที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิตหรือ
บัตรเดบิต และนำใบบันทึกค่าสินค้าหรือค่าบริการดังกล่าวมาขึ้นเงินกับธนาคารสมาชิก ในอัตราครึ่งหนึ่ง
ของค่าธรรมเนียมที่ธนาคารสมาชิกจะเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ำมัน โดยบริษัทน้ำมันจะจ่าย
ค่าธรรมเนียมในส่วนดังกล่าวให้แก่ธนาคารสมาชิกโดยตรง และธนาคารสมาชิกจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือจากสถานีบริการน้ำมัน
การที่บริษัทน้ำมันรับภาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวแทนสถานีบริการน้ำมันในเครือเป็นการกระทำ
เพื่อส่งเสริมการขายน้ำมันของบริษัทน้ำมันเอง โดยบริษัทน้ำมันไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่
ผู้ใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิต และธนาคารสมาชิกไม่ได้เข้าไปให้บริการใด ๆ แก่บริษัทน้ำมัน หรือ
ดำเนินการใด ๆ เป็นพิเศษแก่สถานีบริการน้ำมันแต่อย่างใด ทั้งนี้ สถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่เป็นร้านค้า
ที่มีข้อตกลงรับบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของธนาคารสมาชิก และค่าธรรมเนียมที่ธนาคารสมาชิกได้รับจาก
บริษัทน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน เป็นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตตามปกติที่ธนาคารสมาชิกจะได้รับจาก
การทำธุรกิจบัตรเครดิต/บัตรเดบิต สมาคมฯ เห็นว่าเงินที่บริษัทน้ำมันจ่ายให้แก่ธนาคารสมาชิกตาม
ข้อตกลงดังกล่าวไม่ถือเป็นค่าบริการที่ธนาคารสมาชิกได้ให้บริการที่เป็นการรับจ้างทำของแก่บริษัทน้ำมัน
จึงไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. กรณีที่ธนาคารสมาชิกออกบัตรเครดิตที่เป็น Purchasing Card ให้แก่ลูกค้าที่เป็นห้าง
ร้านหรือบริษัท เพื่อใช้ซื้อสินค้าหรือบริการแทนเงินสดซึ่งไม่รวมถึงการจ่ายค่าอาหารและไม่สามารถ
เบิกเงินสดล่วงหน้าได้ โดยห้างร้านหรือบริษัทจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อพนักงานแล้วจัดส่งให้ธนาคารสมาชิก
เพื่อออกบัตรเครดิตให้แก่พนักงานดังกล่าว ห้างร้านหรือบริษัทตกลงชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปี
(Annual Fee) ค่าธรรมเนียมต่อครั้งที่ใช้บัตร (Transaction Fee) และเงินเรียกเก็บเพิ่มกรณีห้าง
ร้านหรือบริษัทชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารสมาชิกจะจัดส่งสรุปค่าใช้จ่ายรายเดือน
ทั้งหมดที่พนักงานของห้างร้านหรือบริษัทได้ใช้ไปเรียงตามรายการ และจัดส่งรายการใช้จ่ายต่อเดือนให้
แก่พนักงานที่ถือบัตรแต่ละคน สมาคมฯ เห็นว่าค่าธรรมเนียมและเงินเรียกเก็บเพิ่มดังกล่าวไม่อยู่ในข่าย
ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทน้ำมันรับภาระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามใบบันทึกค่าสินค้าหรือบริการ
ของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแทนสถานีบริการน้ำมัน โดยบริษัทน้ำมันไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าหรือ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิต และธนาคารสมาชิกไม่ได้ให้บริการใด ๆ แก่บริษัทน้ำมันหรือ
สถานีบริการน้ำมันแต่อย่างใด ถือว่าสถานีบริการน้ำมันเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร การจ่าย
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวของสถานีบริการน้ำมันให้แก่ธนาคารไม่ถือเป็นการจ่ายค่าจ้างทำของ การที่บริษัท
น้ำมันจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวแทนสถานีบริการน้ำมันให้แก่ธนาคาร จึงไม่ถือเป็นการจ่ายค่าจ้างทำของ
บริษัทน้ำมันจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
2. กรณีธนาคารสมาชิกออกบัตรเครดิตที่เป็น Purchasing Card ให้แก่พนักงานของบริษัท
หรือห้างร้าน เพื่อใช้ซื้อสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ไม่รวมถึงการจ่ายค่ารับรอง ค่าอาหาร และไม่
สามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าได้ โดยบริษัทหรือห้างร้านตกลงชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียม
ต่อครั้งที่ใช้บัตร และเงินเรียกเก็บเพิ่ม กรณีชำระล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดแทนพนักงาน ถือว่าพนักงาน
ของบริษัทหรือห้างร้านเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร การจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวของ
พนักงานบริษัทหรือห้างร้านให้แก่ธนาคารไม่ถือเป็นการจ่ายค่าจ้างทำของการที่บริษัทหรือห้างร้านจ่าย
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ธนาคารแทนพนักงานของตน จึงไม่ถือเป็นการจ่ายค่าจ้างทำของ บริษัทหรือ
ห้างร้านจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
เลขตู้: 64/30220

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020