เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/1677
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินเบี้ยประชุม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 63
ข้อหารือ: องค์การฯ ได้จ่ายเงินเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานองค์การฯ และได้หัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2533 ถึงเดือนกันยายน 2540 และนำส่งกรมสรรพากร
เรียบร้อยแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่า การจ่ายเงินเบี้ยประชุมดังกล่าวได้จ่ายเงินเกินจำนวนตามสิทธิที่
คณะอนุกรรมการแต่ละรายพึงได้รับ องค์การฯ ได้ดำเนินการเรียกให้คืนเงินเบี้ยประชุม ส่วนที่จ่ายเกิน
ทั้งหมดทำให้ผู้ที่รับเงินเบี้ยประชุมเกินร้องขอให้องค์การฯ พิจารณาเรื่องการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ
ที่จ่ายที่นำส่งกรมสรรพากรแล้ว ดังนั้น องค์การฯ หารือว่า
1. การขอคืนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
2. ผู้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นหน้าที่ขององค์การฯ ในฐานะผู้หัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือเป็นหน้าที่ของผู้รับเงินเบี้ยประชุมในฐานะผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
3. อายุความในการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ต้องขอคืนในอายุความกี่ปี
แนววินิจฉัย: การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่หักไว้เกินไป ผู้มีเงินได้ซึ่งถูกหักภาษีไว้เกินไปนั้น เป็น
ผู้มีสิทธิขอคืน โดยผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการแก้ไขจำนวนเงินได้ที่ได้ยื่นไว้เกินให้ถูกต้อง
และขอคืนภาษีที่หักไว้เกินดังกล่าวในแบบแสดงรายการที่ยื่นเพิ่มเติมนั้น หรือจะยื่น ค.10 เพื่อขอคืนภาษี
ดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ต้องขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไป ตาม
มาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30212

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020