เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/1626
วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการรับจ้างพากย์ฟุตบอล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2)
ข้อหารือ: นาย ศ. ได้รับจ้างพากย์ฟุตบอลให้กับบริษัทฯ โดยรับจ้างเป็นครั้งคราวตามฤดูกาลที่ถ่ายทอด
มายังประเทศไทย และไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในบริษัทฯ อีกทั้งไม่ได้รับเงินเดือน ในการรับจ้างพากย์จะ
ต้องจัดหาข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับตัวนักฟุตบอลและทีมฟุตบอลจากต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ตและ
โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้เบิกจากบริษัทฯ แต่อย่างใด แต่จะเป็นต้นทุนส่วนตัวซึ่งเป็นจำนวนเงินสูง
ในการพากย์แต่ละครั้ง และบริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10.0 โดยถือเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร แต่นาย ศ.เห็นว่าไม่ถูกต้องเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จ่ายไปนั้นไม่ได้นำไปเบิกจากบริษัทฯ และที่ผ่านมาก็ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 และ
ภ.ง.ด.90 โดยถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากรมาโดยตลอด จึง
หารือว่าเงินได้จากการพากย์ฟุตบอลดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละเท่าใดและต้องหักค่าใช้จ่ายอัตราเหมาในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.94 ใน
อัตราร้อยละเท่าใด
แนววินิจฉัย: เงินได้จากการรับจ้างพากย์ฟุตบอลเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินได้บริษัทฯ ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1)
แห่งประมวลรัษฎากร และต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายโดยระบุว่าเป็นเงินได้ตาม
มาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร และในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีสิทธิหัก
ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาอัตราร้อยละ 40 แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องไม่เกิน 60,000 บาท ตามมาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30205

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020