เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม.04)/พ.17
วันที่: 17 มกราคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีระยะเวลาการเก็บเอกสาร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 87/3
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้หารือกรณีกำหนดระยะเวลาการเก็บเอกสารบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ว่าเมื่อเก็บเอกสารดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว หลังจากนั้นจะสามารถทำลาย
เอกสารดังกล่าวได้หรือไม่ และการเก็บรักษาเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลา
เดียวกันหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 5 ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รักษาการตามพระราชบัญญัติ และตามมาตรา 14 ได้บัญญัติให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมีการ
ส่งมอบบัญชี และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเก็บรักษาบัญชี
และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เกินห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดปีได้
ส่วนการเก็บรักษาเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 87/3 กำหนดให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีหรือวันทำรายงาน แล้วแต่กรณี และในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีจะกำหนดให้เก็บและรักษาไว้เกินห้าปี
ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดปี
เลขตู้: 64/30201

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020