เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.1555
วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณฐานภาษี สำหรับการให้บริการรับขนคนโดยสารและการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยาน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 79/1(2)
ข้อหารือ: สำนักงานสรรพากรภาคแจ้งว่า บริษัท A. จำกัด ประกอบกิจการให้บริการรับขนคนโดยสาร
ระหว่างประเทศโดยอากาศยานและกิจการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยาน มีแนว
ปฏิบัติในการออกใบกำกับภาษีของบริษัทฯ ดังนี้
1. การให้บริการรับขนคนโดยสารระหว่างประเทศโดยอากาศยาน บริษัทฯ ได้
ออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการขายตรง โดยออกใบกำกับภาษีตามราคาที่บริษัทฯ กำหนดบวกกับ
ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน และลงรายการในรายงานภาษีขายตามใบกำกับภาษี
2. การให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยาน บริษัทฯ ดำเนินการผ่านทาง
ตัวแทนจำหน่าย จึงไม่ออกใบกำกับภาษี เนื่องจากเอกสารแอร์เวย์บิลถือเป็นใบกำกับภาษี และบริษัทฯ
ลงรายงานภาษีขายตามราคาเต็มในแอร์เวย์บิล โดยมิได้ขายตามราคาดังกล่าวแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้
หารือว่าการปฏิบัติดังกล่าว ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
สำนักงานสรรพากรภาคเห็นว่า สำหรับกิจการรับขนคนโดยสารระหว่างประเทศโดย
อากาศยาน บริษัทฯ ออกใบกำกับภาษีตามราคาที่บริษัทฯ กำหนดบวกกับค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน
ฐานภาษีในกรณีดังกล่าวให้คำนวณจากมูลค่าของค่าโดยสารที่ได้รับหรือพึงได้รับ ตามที่ระบุในตั๋วโดยสาร
บวกค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน ไม่ว่าบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าโดยสารเต็มตามราคาที่ระบุในตั๋วโดยสาร
หรือไม่ก็ตาม และสำหรับกิจการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยาน ฐานภาษีให้คำนวณ
จากมูลค่าของค่าระวางที่ได้รับหรือพึงได้รับตามที่ระบุในแอร์เวย์บิล โดยให้ถือว่าแอร์เวย์บิลเป็น
ใบกำกับภาษี ทั้งนี้ ตามข้อ 1 และข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.55/2538 ฯ ลงวันที่ 25
มกราคม พ.ศ. 2538 และตามมาตรา 86/5 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 21)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ตามลำดับ จึงหารือว่าความเห็นของ
สำนักงานสรรพากรภาคถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ให้บริการรับขนคนโดยสารระหว่างประเทศโดยอากาศยานบริษัทฯ จะต้องนำ
มูลค่าของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บในราชอาณาจักรก่อนหักรายจ่ายใด
ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสาร ซึ่งหมายถึง รายได้ที่ได้รับจากการรับขนคนโดยสารซึ่งเรียกเก็บจาก
คนโดยสาร ทั้งในกรณีที่บริษัทฯ ขายตั๋วโดยสารให้คนโดยสารโดยตรง และในกรณีที่บริษัทฯ ขายตั๋ว
โดยสารผ่านตัวแทน โดยไม่คำนึงว่ารายได้ดังกล่าวจะมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาค่าโดยสารที่ระบุในตั๋ว
โดยสาร มารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร และมีหน้าที่
ต้องออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ตามข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ป.53/2537 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกิจการให้บริการรับขน
คนโดยสารระหว่างประเทศโดยอากาศยาน และสำหรับกิจการให้บริการเป็นตัวแทนขายตั๋วโดยสาร
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
อย่างไรก็ตาม หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินรวมอยู่ในบัตร
โดยสารด้วย บริษัทฯ ไม่ต้องนำค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของ
ฐานภาษีในการให้บริการรับขนคนโดยสารระหว่างประเทศโดยอากาศยาน
2. กรณีบริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยานโดยผ่านตัวแทน บริษัทฯ
จะต้องนำมูลค่าของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เนื่องในการรับขนสินค้าออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งหมายถึง รายได้ที่
ได้รับหรือพึงได้รับจากการรับขนของออกนอกประเทศไทย ตามมูลค่าของค่าระวางตามที่ระบุใน
ใบตราส่งสินค้าที่ตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยานออกให้ผู้รับบริการ (เฮ้าส์แอร์เวย์
บิล) ไม่ว่าจะเรียกเก็บในหรือนอกประเทศไทย และไม่ว่ารายได้ดังกล่าวจะมากกว่าหรือน้อยกว่า
ค่าระวางที่ระบุในใบตราส่งสินค้า (แอร์เวย์บิล) มารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา
79/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร และในกรณีที่ต้องนำใบกำกับภาษีไปใช้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบกรณีต่าง ๆ ให้นำใบตราส่งสินค้าที่ตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยาน
ออกให้ผู้รับบริการในกรณีที่บริษัทฯ รับขนสินค้าให้ผู้รับบริการโดยผ่านตัวแทนไปใช้ดำเนินการดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ตามข้อ 2(2) และข้อ 5 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.49/2537 เรื่อง การเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกิจการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดย
อากาศยาน และสำหรับกิจการให้บริการเป็นตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยาน
ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2537
เลขตู้: 64/30196


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020