เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/1498
วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2544
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการเสียอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 103, มาตรา 113
ข้อหารือ: บริษัทฯ เป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อสินค้าใน
ประเทศไทย และมิใช่สินค้าประเภทที่กำหนดไว้ตามข้อ 3(2)(ก) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร
สำหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ต้องเสียอากรโดยการ
ปิดอากรแสตมป์ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้ารายย่อยและคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในอนาคต บริษัทฯ
ประสงค์จะลดขั้นตอนการปิดอากรแสตมป์ในสัญญาเช่าซื้อ จึงหารือว่า บริษัทฯ จะสามารถชำระอากรเป็น
ตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน กรณีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้
เช่าซื้อทรัพย์สินตามลักษณะแห่งตราสาร 3. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ และมิใช่ทรัพย์สินประเภทที่
กำหนดไว้ตามข้อ 3(2)(ก) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์(ฉบับที่ 37) เรื่อง
กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ 2
ธันวาคม พ.ศ. 2538 สัญญาเช่าซื้อดังกล่าวจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการ
ปิดแสตมป์อากรตามข้อ 2(2) ประกอบกับข้อ 3(2)(ก) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)ฯ
สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงเป็นการกระทำตราสารตามลักษณะแห่ง
ตราสาร 3. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จึงอยู่ในบังคับต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์เพื่อเสียอากรตามนัยมาตรา
103 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ สามารถปิดแสตมป์บริบูรณ์โดยการใช้แสตมป์ปิดทับ หรือการใช้
แสตมป์ดุน หรือการเสียอากรเป็นตัวเงินก็ได้ตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30189

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020