เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.774
วันที่: 29 มกราคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6, มาตรา 91/5(5), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2535)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว บริษัทฯ จึงนำเงินสดเหลือใช้ในกิจการซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ไปฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินโดยจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย บริษัทฯ
เข้าใจว่าดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นรายได้ที่เกิดจากการนำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรือซื้อ
พันธบัตรหรือหลักทรัพย์ อันไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นฐานภาษีในการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามข้อ 4 ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 และ
ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.26/2534 เรื่อง ดอกเบี้ยสำหรับ
กิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตามมาตรา 91/5(5) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.
2534 จึงหารือว่า ความเข้าใจดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ นำเงินที่เหลือจากการดำเนินงานไปฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือซื้อ
ตั๋วสัญญาใช้เงินและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยกรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าดอกเบี้ยนั้นเป็นรายได้ที่ต้องนำไปรวม
คำนวณเป็นฐานภาษีในการเฉลี่ยภาษีซื้อตามข้อ 4 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ 29)ฯ และไม่ถือว่าดอกเบี้ยเป็นรายรับที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามข้อ 3 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.26/2534 ฯ ความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว
เลขตู้: 64/30094

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020