เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม.04)/พ.41
วันที่: 15 มีนาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายน้ำผึ้งและพืชผลทางการเกษตร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ก)
ข้อหารือ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบกิจการขายน้ำผึ้งและสินค้าไทย โดยมิได้แปรรูปสินค้าตามรายการ
สินค้า ดังนี้
(1) น้ำผึ้งสดบรรจุขวดปิดฝา จำแนกเป็น น้ำผึ้งเมืองฝาง น้ำผึ้งป่าสัก น้ำผึ้งหลวงเดือนห้า
น้ำผึ้งหอมดอกยาวิเศษ
(2) มะตูม จำแนกเป็น มะตูมคั่วบรรจุขวด มะตูมคั่วบรรจุซองกระดาษสาใส่กล่อง มะตูมบด
เป็นผงบรรจุขวด มะตูมแผ่นแห้งบรรจุถุงพลาสติก มะตูมไข่แช่น้ำผึ้งบรรจุขวด
(3) มะไฟจีนแห้ง บรรจุขวด
(4) ยากำลังเสือโคร่ง มีลักษณะเป็นสมุนไพรจากต้นไม้ชื่อกำลังเสือโคร่ง
(5) หัวยา (ข้าวเย็น) มีลักษณะเป็นสมุนไพรจากรากไม้ใต้ดิน ชื่อหัวยา
(6) ดินสอพองบ้านหมี่ บรรจุถุงพลาสติก
(7) กระเทียมโทนแช่น้ำผึ้ง บรรจุขวด
(8) ส้มทองแช่น้ำผึ้ง บรรจุขวด
(9) กล้วยตากแช่น้ำผึ้ง บรรจุขวดการขายสินค้าตามรายการดังกล่าวได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: สินค้ารายการที่ 1 น้ำผึ้งสดชนิดต่าง ๆ บรรจุขวดปิดฝา หากเป็นน้ำผึ้งบริสุทธิ์ มิได้มีการ
แปรสภาพ แปรรูป หรือปรุงแต่งโดยการใส่สารปรุงรส หรือใส่สารกันเสีย หรือสารอื่นใดในทำนอง
เดียวกัน เข้าลักษณะเป็นการขายส่วนต่าง ๆ ของสัตว์หรือวัตถุพลอยได้จากสัตว์ หากมิใช่การส่งออก
ผู้ประกอบกิจการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
สินค้ารายการที่ 2
(1) มะตูมคั่วบรรจุขวด และบรรจุซองกระดาษสาใส่กล่อง ซึ่งคำว่า “คั่ว” ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง เอาสิ่งของใส่กระเบื้อง หรือกระทะตั้งไฟให้ร้อนแล้วคนไป
จนสุก หรือเกรียม ดังนั้น การคั่วจึงถือได้ว่าเป็นการแปรรูป หรือแปรสภาพเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์
อาหารไม่ว่าจะบรรจุภาชนะ หีบห่อที่ผนึกในลักษณะที่มั่นคง หรือประทับตราเครื่องหมาย การค้าบนภาชนะ
ที่บรรจุหรือไม่ก็ตาม มะตูมคั่วดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะเป็นพืชผลทางการเกษตรตามมาตรา 81(1)(ก)
แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
(2) มะตูมบดเป็นผงบรรจุขวด ซึ่งคำว่า “บด” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 หมายถึง ทำให้เปลือกแตก ทำให้แหลก ทำให้เป็นผง ทำให้เรียบและแน่น ดังนั้น มะตูมซึ่งบดเป็น
ผงโดยมิได้ปรุงแต่งด้วยการใส่สารปรุงรสหรือสารกันเสีย หรือสารอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน เพื่อ
รักษาสภาพไว้มิให้เสีย เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลทางการเกษตร หากมิใช่การส่งออกผู้ประกอบ
กิจการได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ
ข้อ 2(1) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.28/2535 เรื่อง การขายพืชผลทางการเกษตร ตามมาตรา
81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2535
(3) มะตูมแผ่นแห้งบรรจุถุงพลาสติก หากนำมะตูมมาตากแห้งแล้วทำเป็นแผ่นบรรจุถุงพลาสติก
โดยมิได้ปรุงแต่งด้วยการใส่สารปรุงรสหรือสารกันเสีย หรือสารอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน เพื่อ
รักษาสภาพไว้มิให้เสีย เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลทางการเกษตร หากมิใช่การส่งออก ผู้ประกอบ
กิจการได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ
ข้อ 2(1) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.28/2535 ฯ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
สินค้ารายการที่ 3 มะไฟจีนแห้ง หากเป็นการตากแห้งหรืออบแห้งเพื่อรักษาสภาพไว้มิให้เสีย
เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลทางการเกษตร หากมิใช่ส่งออกผู้จำหน่ายได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
มาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
สินค้ารายการที่ 4-5 ยากำลังเสือโคร่งและหัวยา ซึ่งเป็นสมุนไพรทำจากต้นไม้และรากไม้
ใต้ดิน ไม่ว่าจะจัดทำเป็นห่อ หรือบดแล้วบรรจุซอง ถือเป็นการขายส่วนต่าง ๆ ของพืช ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถ้าหากบดและบรรจุซองโดยมี
สลากกำกับที่ถือเป็นยาแล้ว ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
สินค้ารายการที่ 6 ดินสอพอง ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 81 แห่งประมวลรัษฎากร จึงต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
สินค้ารายการที่ 7-9 กระเทียมโทนแช่น้ำผึ้ง ส้มทองแช่น้ำผึ้ง และกล้วยตากแช่น้ำผึ้งบรรจุ
ขวด เป็นการแปรรูปหรือแปรสภาพเป็นอาหารหรือสินค้าอื่นแล้ว มิใช่เป็นการรักษาสภาพไว้มิให้เสียเป็น
การชั่วคราวระหว่างการขนส่งหรือเพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง ไม่เข้าลักษณะเป็นสินค้าตามมาตรา
81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.28/2535 การขาย
สินค้าดังกล่าวจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
(4) มะตูมไข่แช่น้ำผึ้ง เป็นการแปรรูป หรือแปรสภาพเป็นอาหารหรือสินค้าอื่นแล้ว มิใช่เป็น
การรักษาสภาพไว้มิให้เสียเป็นการชั่วคราวระหว่างการขนส่ง หรือเพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง ไม่เข้า
ลักษณะเป็นสินค้าตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 1 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 28/2535 ฯ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 64/30073

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020