เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
31.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินช่วยเหลือค่าถังก๊าซหุงต้ม
         ให้กับผู้ค้าก๊าซ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2836 วันที่ : 3 เมษายน 2545
32.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชดเชยสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./2976 วันที่ : 4 เมษายน 2545
33.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแจ้งเลิกและโอนกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./2977 วันที่ : 4 เมษายน 2545
34.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอผ่อนผันการใช้ใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.199 วันที่ : 12 เมษายน 2545
35.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินค่าความเสียหาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./3093 วันที่ : 18 เมษายน 2545
36.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติจดแจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ ภ.พ.01.4 ย้อนหลัง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3094 วันที่ : 18 เมษายน 2545
37.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม แนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการส่งออก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3181 วันที่ : 19 เมษายน 2545
38.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./3182 วันที่ : 19 เมษายน 2545
39.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./3468 วันที่ : 30 เมษายน 2545
40.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ของกองมรดกที่ไม่ได้แบ่งและให้ผู้อื่นเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.192 วันที่ : 12 เมษายน 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020