เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีจ่ายค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในประเทศสิงคโปร์
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.15)/16 วันที่ : 14 ตุลาคม 2545
22.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีสำหรับค่าผ่านทางพิเศษ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9109 วันที่ : 10 ตุลาคม 2545
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9218 วันที่ : 17 ตุลาคม 2545
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการมอบอำนาจให้เจ้าพนักงานประเมินสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับ
         ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร สำหรับการนำเข้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9219 วันที่ : 17 ตุลาคม 2545
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการโฆษณา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9246 วันที่ : 17 ตุลาคม 2545
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายน้ำมันดิบของพืช
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9370 วันที่ : 22 ตุลาคม 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020