เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าบริการให้ธนาคารในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9429 วันที่ : 29 ตุลาคม 2545
12.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ใช้ในเกษตรกรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9497 วันที่ : 28 ตุลาคม 2545
13.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการเสียภาษีจากการขายที่ดินภายใต้พระราชกฤษฎีกาฯ
         (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.01)/53 วันที่ : 17 ตุลาคม 2545
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำส่วนเกินทุนมาหักออกจากผลขาดทุนสะสมทางบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.03)/39 วันที่ : 15 ตุลาคม 2545
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีไม่ถูกต้อง ข้อหารือ สม.
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.03)/พ./65 วันที่ : 18 ตุลาคม 2545
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.05)/07 วันที่ : 14 ตุลาคม 2545
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายสินค้าในเขตอุตสาหกรรมส่งออก การจัดทำเอกสารและขอคืนภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.06)/พ./09 วันที่ : 14 ตุลาคม 2545
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการพิพิธภัณฑ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.06)/พ./14 วันที่ : 14 ตุลาคม 2545
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการแยกราคาสินค้าและค่าบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.07)/06 วันที่ : 14 ตุลาคม 2545
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.07)/68 วันที่ : 21 ตุลาคม 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020