เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันายน พ.ศ. 2561

หน้า :: 1 : 2 :
 
11.
เรื่อง : สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินให้กับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา สถาบัน
เลขที่หนังสือ : กค. 0702/7025วันที่ : 10 กันยายน 2561
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง กับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.7232วันที่ : 17 กันยายน 2561
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7359วันที่ : 20 กันยายน 2561
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการบำรุงรักษาไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค. 0702/7361วันที่ : 20 กันยายน 2561
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการตรวจสอบและประเมินภาษีอากรของผู้ประกอบการจดแจ้งบัญชีชุดเดียว
เลขที่หนังสือ : กค. 0702/พ./7403วันที่ : 21 กันยายน 2561
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./7583วันที่ : 27 กันยายน 2561
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตร
เลขที่หนังสือ : กค. 0702/พ./7653วันที่ : 28 กันยายน 2561
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีการโอนขายคะแนนสะสม
เลขที่หนังสือ : กค.0702/7655วันที่ : 28 กันยายน 2561
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการรับรู้รายได้สำหรับกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7668วันที่ : 28 กันยายน 2561

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020