เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/130
วันที่: 10 มกราคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้ใช้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า

ประเด็นปัญหา: มาตรา 77/1(10)

            บริษัท ข. จำกัด ได้ใช้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานออกบู้ทหรือนิทรรศการแสดงและจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศูนย์แสดงสินค้าหรือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยผู้จัดงานจะจัดให้มีระบบบริการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ รักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์ เมื่องานสิ้นสุดลง ทางผู้จัดงานได้เรียกให้บริษัทฯ ชำระเงินค่าใช้พื้นที่ โดยในเอกสารเรียกเก็บเงินได้ระบุว่าเป็นค่าบริการ บริษัทฯ

จึงขอทราบว่า การชำระเงินให้แก่ผู้จัดงานดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นค่าเช่าหรือค่าบริการ และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละเท่าใด

แนววินิจฉัย          กรณีให้ใช้พื้นที่ออกบู้ทหรือนิทรรศการแสดงและจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่างๆ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร และจากหลักฐานใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่บริษัทฯ ส่งมาประกอบการพิจารณา ทางผู้จัดงานได้เรียกเก็บค่าบริการพื้นที่ระบบบริการต่างๆ ถือเป็นรายได้จากการรับจ้างทำของ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงิน

ค่าบริการดังกล่าวให้แก่ผู้จัดงาน จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528

 

เลขตู้: 68/33269

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020