เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/416
วันที่: 18 มกราคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินซื้อตู้จำหน่ายน้ำดื่มแบบ

หยอดเหรียญ

ประเด็นปัญหา: มาตรา 86 และมาตรา 105

            ตู้จำหน่ายน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญที่ผลิตโดยบริษัท ก. เป็นน้ำดื่มที่สะอาดและราคาถูก เห็นควรให้ติดตั้งในเขตชุมชนต่าง ๆ ที่มีรายได้น้อย จำนวน 1,000 ตู้ ราคาตู้พร้อมติดตั้งตู้ละ 80,000 บาท รวมเป็นเงิน 80 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าว และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายภารกิจให้ กปภ. เป็นผู้ประสานงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต่อมาคณะกรรมการ กปภ. มีมติเห็นชอบให้ บมจ. จ. ซึ่งมี กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ดำเนินการแทน เนื่องจาก กปภ. ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ประกอบกับบริษัท ก. ผู้ผลิตตู้จำหน่ายน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญเป็นบริษัทในเครือของ บมจ. จ. โดยให้ กปภ. เป็นผู้แจ้งต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เพื่อขอเบิกจ่ายเงินตามงวดที่ส่งมอบตู้น้ำดื่มจนกว่าจะครบจำนวน กปภ. จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังนี้


          1. เมื่อ กปภ. ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ จะต้องจัดทำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีหรือไม่ อย่างไร


          2. กปภ. จ่ายเงินสนับสนุนค่าตู้จำหน่ายน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญให้บริษัท ก. ผ่าน บมจ. จ. จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนำส่งหรือไม่ และจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี

ณ ที่จ่าย อย่างไร


          3. บริษัท ก. ในฐานะผู้ขายสินค้าและให้บริการติดตั้ง เมื่อรับเงินจะต้องจัดทำ

ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อใด

แนววินิจฉัย          1. กรณีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อตู้จำหน่ายน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญเพื่อติดตั้งในเขตชุมชนตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เมื่อกระทรวงมหาดไทยขอรับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ และคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ กปภ. ซึ่งเป็นผู้ประสานงานตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายภารกิจให้ เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ กปภ. ได้รับตามข้อเท็จจริงมิใช่รายรับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ จึงไม่เป็นมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กปภ. ผู้ประกอบการจดทะเบียนจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ กปภ. ผู้รับเงินมีหน้าที่ต้องออกใบรับให้แก่คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ทั้งนี้ ตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร


          2. การจ่ายเงินซื้อตู้จำหน่ายน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญให้แก่บริษัท ก. ตาม

ข้อเท็จจริง กระทรวงมหาดไทยผู้จ่ายเงินต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ กปภ. ซึ่งเป็นผู้ประสานงานตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายภารกิจให้ถือเป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กปภ. จะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามของผู้จ่ายเงิน และต้องยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในนามของผู้จ่ายเงิน


          3. เมื่อบริษัท ก. ได้รับเงินจากการขายตู้จำหน่ายน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญตาม

ข้อเท็จจริง บริษัท ก. ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษีและ

ใบรับให้แก่กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ตามมาตรา 86 และมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้: 68/33284

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020