เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/395
วันที่: 17 มกราคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) และเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นปัญหา: มาตรา 40(1)

            สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้รับจากทางราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และกรมสรรพากรได้จัดสรรเงินจากกองทุนสวัสดิการเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จึงขอหารือว่า เงินได้ดังต่อไปนี้ต้องนำมาเป็นเงินได้

พึงประเมินเพื่อรวมคำนวณภาษีหรือไม่


          1. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)

ในอัตรา 1,000.-บาท/คน/เดือน ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2544 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2547

 


          2. เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พ.ศ. 2547 ในอัตรา 2,500.-บาท


          3. เงินตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ปฏิบัติงานอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และในปีงบประมาณ 2547 ได้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัด

ชายแดนดังกล่าวครบ 8 เดือน โดยให้ใช้เงินจากกองทุนสวัสดิการกรมฯ

 

แนววินิจฉัย          1. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษที่จ่าย

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2544 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ

เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ

รายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พ.ศ. 2547 ซึ่งรัฐบาล

มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติภารกิจด้านป้องกัน ปราบปราม ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข หรือด้านอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อภัยอันตรายมากกว่าปกติ โดยการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ตอบแทนพิเศษรายเดือน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

พ.ศ. 2547 จึงเข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ทางราชการจ่ายให้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร และกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้เบิกจ่ายได้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(15) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร


          2. กรณีเงินตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ โดยให้ใช้เงินจากกองทุนสวัสดิการกรมฯ เข้าลักษณะเป็นประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้ต้องนำเงินตอบแทนพิเศษดังกล่าวไปรวมคำนวณภาษีเงินได้

 

เลขตู้: 68/33280

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020