เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10914
วันที่: 29 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: สหกรณ์ ก. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2500 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2471 สหกรณ์ฯ ได้นำเงินไปฝากไว้กับธนาคารประเภทเงินฝากออมทรัพย์และประเภท
เงินฝากประจำ สหกรณ์ฯ จะได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว โดย
ธนาคารได้หักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารได้จ่ายให้กับสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯ จึงขอทราบว่า ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงิน
ฝากที่สหกรณ์ฯ ได้รับ หรือไม่
แนววินิจฉัย: เนื่องจากสหกรณ์ ก. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2471 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร เมื่อ
ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ฯ จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
เลขตู้: 68/33784

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020