เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10542
วันที่: 9 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการฟื้นฟูกิจการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 340)ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท พ. (มหาชน) บริษัทลูกหนี้ซึ่งอยู่
ในระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลาย
กลาง ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 บริษัทฯ อยู่ระหว่างขอแก้ไขแผนฟื้นฟู
กิจการของบริษัทลูกหนี้ โดยการแก้ไขแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับ
โครงสร้างทางธุรกิจและโครงสร้างทางการเงินของบริษัทลูกหนี้ ดังนี้
1. ให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บริษัท
ใหม่) ขึ้น โดยเสนอขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทลูกหนี้ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
2. หลังจากที่ได้จัดตั้งบริษัทใหม่แล้วเสร็จ บริษัทลูกหนี้จะโอนทรัพย์สินและหนี้สิน
ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทใหม่
2.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวนหนึ่ง
2.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนระยะยาว และเงินลงทุนชั่วคราวทั้งหมด
2.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทั้งหมด
2.4 เงินสด และเงินฝากธนาคารทั้งหมด
2.5 หนี้สินที่มีต่อเจ้าหนี้ทั้งหมดตามแผนพื้นฟูกิจการ และบรรดาทรัพย์สินอัน
เป็นหลักประกันแห่งหนี้เหล่านั้น
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัท พ. จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่ศาลได้มี
คำสั่งเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ได้โอนทรัพย์สินและหนี้สินที่มีต่อเจ้าหนี้
ทั้งหมดตามแผนฟื้นฟูกิจการและบรรดาทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแห่งหนี้เหล่านั้น ให้แก่
บริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ค่าตอบแทนหรือเงินได้
จากการโอนทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวที่บริษัทลูกหนี้ได้รับ จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 340) พ.ศ. 2541
เลขตู้: 68/33748

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020