เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10544
วันที่: 19 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสำนักกองบรรณาธิการในประเทศไทยของหนังสือพิมพ์ ต่างประเทศจ่ายเงินได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40 มาตรา 50(1) และ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ: บริษัท ซ. ซึ่งตั้งสำนักกองบรรณาธิการ (Editing Bureau) โดยมีข้อเท็จจริงว่า การจ่าย
ค่าจ้างแก่พนักงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำนักงาน
ใหญ่ของบริษัท S ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง จะเป็นผู้จ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของพนักงานและผู้มีเงินได้โดยตรง บริษัทฯ หารือว่า กรณีดังกล่าวสำนักกอง
บรรณาธิการ (Editing Bureau) ในประเทศไทย มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับค่าจ้าง
ที่จ่ายโดยตรงจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง หรือไม่
แนววินิจฉัย: หากสำนักงานใหญ่ของบริษัท S ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง จ่ายค่าจ้างแก่
พนักงานชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการ
ในประเทศไทยโดยตรง และเป็นกรณีที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท S ในเขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง ทำสัญญาโดยตรงกับผู้มีเงินได้ในประเทศไทย กรณีดังกล่าวถือว่า สำนักงานใหญ่
ของบริษัท S เป็นผู้จ่ายเงินได้จากต่างประเทศให้แก่พนักงานและผู้ประกอบการในประเทศ
ไทย ดังนั้น สำนักกองบรรณาธิการในประเทศไทย จึงมิใช่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ. 2528 แต่อย่างใด
เลขตู้: 68/33377

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020