เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10905
วันที่: 29 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 และมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และเป็นสมาชิกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542 บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับลูกค้าเรียกว่า “สัญญาระหว่างนายหน้าขายล่วงหน้ากับลูกค้า เพื่อทำการซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า” กล่าวคือ เมื่อลูกค้าประสงค์จะทำการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ลูกค้าต้องส่งคำสั่งซื้อสินค้าให้กับบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะได้ส่งคำสั่งซื้อไปยังตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเพื่อจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขาย เมื่อคำสั่งซื้อขายถูกจับคู่โดยตลาดฯ แล้ว บริษัทฯ ก็แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทำให้เกิดมูลค่าซื้อขายขึ้น บริษัทฯ จะคิดเงินจากลูกค้าในอัตราร้อยละ 0.15 ของมูลค่าซื้อขาย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 และยื่นแบบ ภ.พ.30 มาตลอด และได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนภาษีมีนาคมและเมษายน 2547 (แบบ ค.10) อันเนื่องมาจากการลงทุนซื้อขายสินค้าเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ การประกอบกิจการดังกล่าว ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/3 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ไม่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แนววินิจฉัย: การประกอบธุรกิจให้บริการนายหน้าและตัวแทนซื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า เข้าลักษณะเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร รายรับจากการให้บริการดังกล่าว อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 และมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 68/33785

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020