เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1314
วันที่: ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากการขายลูกหนี้เงินกู้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: บริษัท ท. จำกัด (บริษัทฯ) ประกอบกิจการเกี่ยวกับโทรคมนาคมและมีวัตถุประสงค์ในการ
ให้กู้ยืมเงินด้วย ได้จัดตั้งบริษัท ว. จำกัด (บริษัทย่อย) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (บริษัทฯ ถือหุ้น
ในบริษัทย่อย 100%) บริษัทย่อยได้กู้เงินจากบริษัทฯ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย
ปัจจุบันบริษัทย่อยประสบผลขาดทุนติดต่อกันจนไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย และได้
หยุดประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2546 โดยหนี้เงินกู้ดังกล่าวบริษัทฯ ยังคงรับรู้รายได้
ดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเพื่อคำนวณกำไรสุทธิและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
จึงหารือว่า
1. ในกรณีที่บริษัทฯ ขายลูกหนี้เงินกู้บริษัทย่อยดังกล่าวจำนวนเงินประมาณ 221 ล้านบาท ออก
ไปให้กับนิติบุคคลอื่นแห่งหนึ่งที่มารับซื้อในราคา 10 บาท จะทำให้บริษัทฯ สามารถตัดจำหน่ายหนี้
สูญสำหรับหนี้ที่ให้บริษัทย่อยกู้เงินไปเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ขายลูกหนี้เงินกู้บริษัทย่อยออกไป ถูกต้องหรือไม่
2. หากไม่ถูกต้องบริษัทฯ ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะสามารถรับรู้หนี้ดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการ
คำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการขายลูกหนี้
เงินกู้บริษัทย่อยดังกล่าวจริง
แนววินิจฉัย: 1. กรณีการขายลูกหนี้เงินกู้บริษัทย่อยจำนวนเงินประมาณ 221 ล้านบาท ออกไปให้กับนิติบุคคล
อื่นในราคา 10 บาท ผลขาดทุนดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขที่จะถือเป็นรายจ่ายจากการจำหน่ายหนี้สูญตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ
ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2534
2. กรณีที่จะนำลูกหนี้เงินกู้บริษัทย่อยดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ จะต้องดำเนินการดังนี้
2.1 จำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ
ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2538
2.2 ขายลูกหนี้เงินกู้บริษัทย่อยออกไปตามราคาตลาดในวันที่โอนขาย และเกิดผลขาดทุน
จากการขายลูกหนี้ดังกล่าว
เลขตู้: 69/33889

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020