เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับทำงานให้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9059 วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2549
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายหนังสือพร้อมวีซีดี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9060 วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2549
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนเงินภาษีที่ได้ชำระไว้ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9111 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2549
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9113 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2549
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินได้ของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9179 วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2549
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเงินประกันความเสียหาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9237วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2549
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศเพื่อให้กู้ยืมแก่รัฐบาลไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9290 วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2549
8.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการจ้างทำของ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9301 วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2549
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าบริการให้บริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9322 วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2549
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9352 วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020