เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการให้บริการ เชื้อเพลิงอากาศยาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/998 วันที่ : 29 สิงหาคม 2549
2.
เรื่อง : การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการซ่อมรถยกสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6476 วันที่ : 2 สิงหาคม 2549
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการประเมินราคาทรัพย์สินตามราคาตลาด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6477 วันที่ : 2 สิงหาคม 2549
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีโอนค่าจ้างศิลปินไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6478 วันที่ : 2 สิงหาคม 2549
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของนักแสดงสาธารณะ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6490 วันที่ : 2 สิงหาคม 2549
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6491วันที่ : 2 สิงหาคม 2549
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6492 วันที่ : 2 สิงหาคม 2549
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการประกอบกิจการรับส่งเอกสาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6506 วันที่ : 2 สิงหาคม 2549
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้านอกราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6540 วันที่ : 3 สิงหาคม 2549
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6542วันที่ : 3 สิงหาคม 2549

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020