เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1710 วันที่ : 1 มีนาคม 2549
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ การรับแบบแสดงรายการภาษี กรณีวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/237 วันที่ : 2 มีนาคม 2549
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการจัดสอบเพื่อวัดผลภาษาอังกฤษ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1768วันที่ : 2 มีนาคม 2549
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณี การให้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1769วันที่ : 2 มีนาคม 2549
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ.1770 วันที่ : 2 มีนาคม 2549
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายสินค้าในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1802 วันที่ : 3 มีนาคม 2549
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของผู้ประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1804วันที่ : 3 มีนาคม 2549
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกจากงานเพราะเกษียณอายุ และกรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน RMF
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1805วันที่ : 3 มีนาคม 2549
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าเครื่องจักรกล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1806 วันที่ : 3 มีนาคม 2549
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1807 วันที่ : 3 มีนาคม 2549

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-05-2024